KURULUŞU

Hukukçular Derneği, 1970 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’nin en eski ve en büyük hukuk derneğidir. Dernek merkezi İstanbul Merkez Efendi Topkapı’da bulunmaktadır. Hukukçular Derneği’nin üyelerinin tümü hukukçu olup yaklaşık 2.000 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri içerisinde meclis başkanlığı ya da bakanlık yapmış ve halen bu görevlerini icra eden hukukçular, milletvekilleri, öğretim üyeleri ve avukatlar bulunmaktadır.

Temel Felsefesi ve İlkeleri

Hukukçular Derneği, evrensel insan haklarını temel alan sivil bir örgüttür. Kuruluşundan bu güne Türkiye’de çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokratik hukuk düzeninin, hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin mücadelesini vermiştir.

Derneğin kuruluşu temelde 1950‘lere dayanmakla birlikte maalesef vermiş olduğu demokratik mücadele nedeni ile kapatılmış ve 1970 yılında tekrar açılmıştır. Dernek bugün resmi kuruluşu çerçevesinde 51 yaşındadır.

Her zaman farklılıkları zenginlik olarak görmüş ve herkes için hak ve özgürlük mücadelesi vermiştir. Demokratik hukuk düzenine yönelmiş her türlü darbe ve darbe girişimlerine, bürokratik ve oligarşik yapıya karşı etkili mücadele sergilemiştir. Bu bağlamda, 27 mayıs, 12 mart, 12 eylül, 28 şubat 27 nisan ve son olarak 15 Temmuz darbe ve muhtıralarına karşı en etkili şekilde tepki vermiş.

Hukukçular Derneği, Türkiye’de yaşanan çatışma ve krizlerin temelinde ülke ihtiyaçlarına cevap veremeyen darbe anayasasını görmektedir. Bu nedenle ülkemizde süren çoğulcu ve özgürlükçü demokratik anayasa arayışı çalışmalarını desteklemektedir. Ayrıca yeni anayasa çalışmalarında, Derneğin beklentileri arasında tüm kurumların demokratik denetime açılması hususu da bulunmaktadır.

Yargı erkinin sadece bağımsızlığını değil ayrıca tarafsızlığının da vazgeçilmez olduğunu savunmaktadır. Yargının siyasallaşmasının temelinde yüksek yargı mensuplarının dar bir seçim esasına göre seçilmesi olduğunu ifade etmektedir. Yargının siyasallaşmasının yargının demokratikleşmesi ile önleneceğini kabul ve beyan etmektedir.

Öte yandan Hukukçular Derneği, bürokratik anlayışı ciddi şekilde savunan ve asli vazifesinden uzaklaşan İstanbul Barosu’nun boşluğunu doldurmakta, İstanbul Barosu’nu çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokratik anlayışa davet etmekte, baroya asli görevlerini hatırlatarak etkili bir baskı oluşturmaktadır.

Özetle Hukukçular Derneği, tarihsel misyonuna ve müktesebatına sahip çıkarak, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik hukuk düzenini, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlük mücadelesini etkili ve kararlı şekilde sürdürmektedir.

Faaliyetleri

Hukukçular Derneği özgürlüklerin ve insan haklarının teminatı olagelmiştir. Geçmişte ve bugün insan hakları ihlallerine karşı durmakta, hak ve özgürlüklerin güçlenmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye’de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde meşru hak arama mücadelesi yürütmektedir. Hakları ihlal edilen insanlar için üyeleri ile gönüllü müdafilik görevi ifa etmekte ve hukuki yardımda bulunmaktadır.

Hukukçular Derneği insan hakları ihlalleri, hukuka aykırılılar, demokratik hukuk düzenine karşı yürütülen darbe girişimleri hakkında basın açıklamaları yapmakta ve kamuoyu oluşturmaktadır. Dernek bu anlamda Türkiye’nin en etkili sivil toplum/baskı kuruluşu niteliğindedir.

Hukukçular Derneği; İnsan Hakları Hukuku, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve güncel hukuk problemlerine ilişkin seminer, çalıştay, sempozyum ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İşbu çalışmalar, öğretim üyeleri ve alanında uzman avukatlar tarafından sunulmaktadır.

Derneğimiz, mevcut yasalar ve yasa tasarı ve teklifleri ile idari düzenlemeler hakkında raporlar hazırlamakta, bu hususlarda yasama organına görüşlerini iletmekte ve halkı bu hususlarda aydınlatmaktadır. Anayasa değişiklikleri, TCK, CMK, Terörle Mücadele Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Avukatlık Kanunu hakkında raporlar ve değişiklik teklifleri hazırlamış bu tekliflerin pek çoğu kabul edilmiştir. Yapmış olduğu bu çalışmaları kitaplaştırmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
Hukukçular Derneği, “İdeal Hukuk” ismiyle hukuk dergisi çıkarmaktadır. Derneğin yayın organı olan İdeal Hukuk’ta makaleler, güncel hukuki gelişmeler, raporlar, röportajlar ve hukukçu şahsiyetlere ilişkin biyografiler yer almaktadır.
Dernek, amaçları doğrultusunda konferans ve paneller düzenlemektedir. Bu konferanslar “Hukuk Devleti”, “Uluslararası Hukuk ve Savaş”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Sivil Haklar”, “Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü”, “Jacques Verges” … gibi başlıklarla sunulmuştur.

Hukukçular Derneği 1996 yılında “Uluslararası Hukukçular Konferansı” düzenlemiştir. Temellerini 1996 yılında attığı bu konferans ve devam eden konferanslar neticesinde 2009 yılında içinde Almanya, İngiltere, Güney Afrika, Sudan, Pakistan, Mısır, Ürdün, Malezya, Endonezya, Tunus, Belçika ve Kuveyt’inde bulunduğu 22 ülkeden katılan hukukçularla birlikte Uluslararası Hukukçular Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.
Hukukçular Derneği, hukuk alanında başarı kazanan ve mücadele veren ve büyük hizmetleri geçen hukukçulara yılın hukukçusu ödülleri vermektedir. Hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünyanın hayalini hep birlikte gerçekleştirmek için katkılarınızı bekliyoruz.

Hukukçular Derneği