KURULUŞU

Hukukçular Derneği, 1970 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’nin en eski ve en büyük hukuk derneğidir. Dernek merkezi İstanbul Merkez Taksim’de bulunmaktadır. Hukukçular Derneği’nin üyelerinin tümü hukukçu olup yaklaşık 2.000 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri içerisinde meclis başkanlığı ya da bakanlık yapmış ve halen bu görevlerini icra eden hukukçular, milletvekilleri, öğretim üyeleri ve avukatlar bulunmaktadır.

Hukukçular Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI:

Madde 1: Derneğin adı “ Hukukçular Derneği” dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2: Derneğin Merkezi İstanbul’dur.

 

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI

Madde 3: Derneğin temel amacı, insan başta olmak üzere bütün canlı ve çevre haklarının ve adalet ilkesinin korunmasıdır. Haklar ihlal edilmiş ise, sahibine iadesi ve adaletin tesisine çalışmaktadır.

Dernek, amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanını aşağıdaki şekilde belirlemiş ve bu amaç ve faaliyet alanı doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar ve benzeri çalışmalarda bulunur

a)Hukuk birimi, yürürlükteki mevzuat ve mukayeseli hukuk üzerine araştırmalar yaparak hukukun üstünlüğünü savunmak,

b)Hakların tanınmasına, kazanılmasına yardımcı olmak ve hak arama bilincini yaygınlaştırmak,

c)Kanun önünde eşitlik ilkesinin sağlanması hak ihlallerinin önlenmesi adaleti tesisi için hukuki yardım ve sair çalışmalar yapmak,

d)Donanımlı ve erdemli hukukçular yerleştirmek yönünde çalışmalar yapmak,

e)Hakkın, yaratılan her şeye yaratıcı tarafında verilmiş bir değer olduğu gerçeğinden hareketle, hak sahibi açısından din, mezhep, siyasi düşünce ve felsefi inanç, dil, ırk ayrımı yapılmaz,

f)Gerekli görülen ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak,

g)Kanunların,  kanun tasarı ve teklifinin hukuka uygun olup olmadığı yönünde çalışmalar yapmak,  bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalarda bulunmak, gerekirse bu hususlarda proje üreterek ilgili mercilere teklifte bulunmak,

h)Kanunların herkese eşit ve objektif uygulanması, adil ve müessir bir şekilde tatbik edilmesi için çalışmalar yapmak,

i)Güncel konularda bildiri yayınlamak bülten, dergi, gazete, afiş, broşür, internet gibi her türlü süreli süresiz basın- yayın araçlarıyla çalışmak yapmak panel sempozyum, konferans, seminer, video/film gösterisi düzenlemek, hukuk bilincini arttırmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla radyo televizyon vs. programları yapmak veya bu programlara katılmak,

j)Hukuk ilimi ve mevzuat hakkında yurtiçinde ve yurtdışında her türlü araştırma ve incelemelerde bulunmak, çalışma yapanlara yardımcı olmak, gerektiğinde yapılan çalışmaları görsel ve yazılı olarak yayınlamak,

  1. k) Hukukçular arasında mesleki ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla toplantılar yapmak, yurtiçi ve yurtdışı geziler tertip etmek sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlemek, hukuk alanında muhtelif branşlarda başarılı olanlar mükâfatlar vermek gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

l)Derneğin gayesine uygun alanlarda araştırma yapan kişilere maddi manevi yardımda bulunmak, hukuk alanında yurt içinde veya yurtdışında lisans veya lisansüstü eğitim gören başarılı öğrencilere burs vermek, öğrencilere kitap temin etmek, kütüphane, yurt, pansiyon, misafirhane ve lokal açmak, hukuk öğrencilerinin barınma ve mesken ihtiyaçlarını karşılamak,

m)Hukukun biliminin gelişi yönünde Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurtdışında bulunan insan hakları örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde derneğin kuruluş gayesine uygun çalışmalar yapmak, yurt dışında hukuk alanında yapılan toplantı ve seminerlere temsilciler göndermek, gelen temsilcileri kontrol etmek,

n)Hukukçular arasında mesleki, sosyal, kültürel, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak her türlü çalışmalarda bulunmak.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 4: Derneğin kurucuları Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olup adı, soyadı, meslek ve ikametgâhları tüzüğün sonunda liste halinde belirtilmiştir.

 

ÜYELİK ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ

Madde 5: Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz 18 yaşını doldurmuş Hukuk fakültesi öğrencisi veya Hukuk fakültesi mezunu veya Hukuk alanında en az ön lisans veren bir okuldan mezun,  herhangi bir yüz kızartıcı suçtan mahkûm olmamış her Türk vatandaşı ve hukuk alanında faaliyet gösteren tüzel kişi derneğe üye olabilir.

Dernek üyeliği iki şekildedir;

  1. a) Asli üyelik: Derneğe üye olabilmek için ilgili kişinin veya tüzel kişi temsilcilerinin üyelik müracaatını yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmesi gerekir. Yönetim Kurulu üyelik müracaatını en geç 30 gün içinde karara bağlar ve neticeyi üyelik talebinde bulunan kişiye bildirir. Yönetim Kurulu üyelik talebini kabul ve reddetmekte serbesttir. Üyeliğin reddi kararına karşılık ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.
  2. b) Fahri üyelik: Bir şeref payesi olup çalışma ve yardımları ile hukuk ilim ve anlayışıyla insan haklarının gelişmesine ve Hukukçular Derneğine büyük hizmeti dokunanlara Genel Kurulca verilir. Fahri üyelerin hukuk eğitimi almış olmaları şart değildir. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılarak konuşma yapmak üzere söz alabilirler ancak oy hakları yoktur.

 

DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 6: Hiç kimse Derneğe üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman Dernek üyeliğinden istifa hakkına sahiptir. Ancak geçmiş dönemlere ilişkin üyelik aidatlarını ödemek zorundadırlar.

a)Çıkma: Dernekten çıkma Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış bir istifa dilekçesi ile mümkündür.

b)Çıkarılma: Tüzükte ve kanunda yazılı vasıfları kaybeden, taahhüt ettiği aidatı tebligata rağmen ödemeyen, Dernek faaliyetlerini engelleyen veya Dernek itibarını zedeleyici söz, yazı ve davranışlarda bulunan üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılır. Bu karara karşı ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilir. Genel Kurul kararı kesindir.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7: Derneğin organları

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetleme Kurulu’dur.

  1. d) Danışma Kurulu (istişari ve ihtiyari mahiyette, sayısı, kapsamı, görev alanı başkan ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir)

 

GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

Madde 8: Genel Kurul; oy hakkına haiz üyelerinden müteşekkil en yüksek karar organıdır. Asıl üyeler ve seçilmiş delegelerden oluşur

Seçilmiş Delegeler: Geçmiş dönemlere ait tüm aidatlarını ödemiş olan şube Genel Kurulunda her on üye için seçilen birer delege ile şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısından oluşur. (Onun altındaki sayılar dikkate alınmaz.)

Genel Kurul; olağan ve olağan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

“Olağan Genel Kurul toplantısı: İki yılda bir Nisan ayında yapılır.”

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı: Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırır. Ayrıca Denetleme Kurulumunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine de, Genel Kurul yapılır. Bu durumda Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç  kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü: Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kuru’ la katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı  yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum  geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle , ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinde n itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI

Madde 9: Genel Kurul toplantısı Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Olağan, gerek olağanüstü ilk toplantının yapılabilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması, tüzük değişikliği durumunda 2/3 çoğunluğunun bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda nisap temin edilemezse, ikinci toplantıda ekseriyet aranmaz. Ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ VE GÜNDEM

Madde 10: Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca tanzim edilen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı temin edilmişse durum bir zabıtla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya vazifelendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden  biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Katip seçilir. Toplantının idaresi kongre divanı başkanına aittir. Divan kararlarını ekseriyetle verir.

Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin teklif edeceği madde gündeme eklenir.

 

GENEL KURULUNUN YETKİ VE VAZİFELERİ

Madde 11: Dernek Genel Kurulunun yetki ve vazifeleri şunlardır:

a)Dernek organını seçmek

b)Dernek tüzüğünü değiştirmek

c)Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek

d)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e)Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f)Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek

g)Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılmasına, şube kurucularına yetki verilmesine veya bunun için yönetim kurulunun görevlendirilmesine ve şubelerin fesih edilmesine karar vermek.

h)Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

i)Derneğin feshine karar vermek.

j)Dernekler ile ilgili mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurula verilen vazifeleri ifa etmek.

 

GENEL KURULDA KARAR ALMA YETER SAYISI:

Madde12: Genel Kurul’da kararlar toplantıya katılanların çoğunluk oyuyla alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Kararlar açık oyla alınır. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimi gizli oy açık tasnifle yapılır.

Fesih ve tüzük değişikliğine ilişkin kararlarda, karar alma yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi çoğunluğudur.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 13:

“Yönetim Kurulunun Teşkili: Genel Kurul tarafından seçilen 13 asil, 13 yedek üyeden oluşur.” Üyeler seçildikten sonra kendi aralarında vazife taksimi yapar. Bir Başkan, iki Başkan Vekili, Muhasip ve Sekreter üyelerinin seçimi gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Başkanı Derneğin de Başkanıdır.

Yönetim Kurulunun Yetki ve vazifeleri:

a)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına temsil yetkisi vermek.

b)Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, personel istihdamına karar vermek.

c)Derneğe gelir temin etmek, lokal kiralamak, malzeme ve demirbaş eşyaları satın almak, gazete, broşür ve dergi yayımlamak.

d)Derneği gelir ve gider hesaplarına ait muameleleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

e)Derneğin kuruluş gayesi çerçevesinde ulusal ve Uluslararası faaliyet düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katılmak.

g)Derneğin amacını gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak ve karar almak.

Toplantıları: Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, belirleyeceği periyotlarda toplanır. Başkanın daveti üzerine her zaman toplanır.

Mazeretsiz olarak birbirini takip eden üç toplantıya katılmayan bir üyenin Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla son verilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olunca, yedekler sırasıyla asil üyeliklerine alınırlar. Ancak yedeklerin de getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Bu çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hâkimi, duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMI

Madde 14:

a)Yönetim Kurulu Başkanı: Derneği adli, idari ve sair resmi ve hususi mercilerde temsil eder. Yönetim Kuruluna başkanlık ve toplantılarını idare eder.

Yönetim Kurulu kararlarını yerine getirilmesini takip eder.

b)Başkan vekili: Başkana yardımcı olur. Başkanın bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder.

c)Sekreter: Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasını evrak ve demirbaşların muhafazasını, büro işlerinin yürütülmesi ile ilgili işlerinin yapılmasını takip eder. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı durumlarda onlara vekâlet eder.

d)Muhasip: Derneğin mail işlerini yürütür. Tahsilat ve sarfiyatın usulüne uygun yapılması, muhasebe defterinin muntazam tutulmasını, bütçe ve hesapların hazırlanmasını temin eder. Derneğin olağan giderlerini karşılamak amacıyla Derneğe ait nakit mevcudunu yasada öngörülen en yüksek miktara kadar kasada muhafazasını sağlayabilir.

Diğer üyeler, Yönetim Kurulunca kendilerine tevdi edilecek vazifeleri yaparlar.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ VE DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ İLE GÖREVLERİ

Madde 15: Dernek her türlü denetine açıktır. Denetleme kurulu, dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumludur.

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül etmek üzere Genel Kurulca seçilir. Üyeler aralarında birini Başkan seçer. Üyelerden birinin ayrılması halinde sırasıyla yedekler yerine geçer.

Denetle Kurulu Derneğin hesaplarını, yapılan işleri denetleyerek neticeleri teklifleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirir. Denetimini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapar.

 

GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16 :

Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla soruşturma açılan üye veya personel hakkında gerekli soruşturma, ifade alma, tanık dinleme, kanıtları inceleme işlemlerini Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre inceler aldığı tavsiye kararını Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

Genel Merkez Disiplin Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanıp katılan üyelerin çoğunluğuyla karar alır.

İlgili üyenin veya personelin yazılı savurmasının alınması şarttır.

Disiplin yaptırımlarının türü, hangi eylem için hangi yaptırımın nasıl uygulanacağı, soruşturma ve savunma konuları ayrıntılı olarak düzenlenerek kayıt altına alınır.

Derneğin misyonuna, ahlaka, kamu düzenine aykırı, meslekle bağdaşmayacak hal ve hareketlerin tespiti veya derneğin aleyhine propagandalarda bulunma veya destek verme durumunda Disiplin Kurulu, ilgili üye veya dernek çalışanının savunmasını aldıktan sonra, Disiplin Kurulu tarafından oyçokluğu ile karar alınması durumunda gereği yazılı ve gerekçeli olarak açıklanmak kaydıyla ilgili üye veya çalışana uyarı, kınama, 1-2 aidat tutarında para cezası veya üyelikten çıkarma şeklinde disiplin cezası uygulayabilir.

 

 

KOMİSYONLAR

Madde 17: Derneğin amacının gerçekleşmesi için yönetime yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile Komisyonlar oluşturabilir. Komisyonların toplantı ve çalışma usulleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapar.

 

ŞUBELERİN KURULUŞLARI

Madde 18: Genel Kurul gerekli gördüğü il ve ilçelerde şube açılmasına karar verir. Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az iç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli bilgileri vererek yazılı müracaatta bulunur.

 

Şubeler, yasalar ve ana tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve mal varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve Karar yetkileri, oluşturulacak  ‘Şubeler Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca belirlenmiş, bağımsız ikametgâhlı,  Dernek iç organı statüsündedir. Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmayan şube kararları, Dernek merkezi için cezai ve mali sorumluluk oluşturmaz.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 19: Şube organları, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulundan ibarettir.

 

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 20: Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı aidatını yatırmış şube üyelerinden oluşur. Şube Genel Kurulları, olağan genel kurul toplantılarını dernek genel kurul toplantısının yapılacağı yıl Ocak ayında tamamlamak zorundadır.

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nu, Denetleme Kurulu’nu ve merkez Genel Kurul üyelerini seçer. Seçim gizli oy açık tasnifle yapılır.

Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Genel Kurulu tarafından beş asil beş yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Muhasip seçer.

Merkez Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler, en geç altı ay içinde kendi Genel Kurullarını yaparlar. Olağan Yönetim Kurulu toplantıları, ayda an az bir kez yapılır. Şube Genel Kurul kararları, Tüzük ve Merkez Genel Kurul kararlarına aykırı olmazlar.

Şube Denetleme Kurulu için üç asil üç yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu her altı ayda bir şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.

Şube Genel Kurulu’nun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Genel Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

Şube Denetleme Kurulunun oluşum ve çalışma şekli hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Denetleme Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 20/A: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilcisi olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 21: Dernek, aşağıda yazılı noterden tasdikli defterleri tutar.

1.Üye kayıt defteri

2.Karar defteri

3.Evrak kayıt defteri

4.Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5.Demirbaş defteri

6.İşletme hesabı defteri

 

MALİ KONULAR

Madde 22: Dernek gelirinin toplanış usulü, bankaya para yatırılması ve çekilmesi vs. hususlar yürürlükteki mevzuat ve tüzük hükümlerine göre belirlenir.

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi Dernek amaçlarına harcanacaktır.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 23:

1.Üye aidatı,

2.Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4.Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8.Diğer gelirler.

 

DERNEĞİN GİDERLERİ

Madde 24: Derneğin giderleri, Genel Kurul tarafından onaylanan bütçedeki giderlerdir. Gerekli harcamalar Yönetim Kurulu kararları ile yapılır. Derneğin banka hesaplarından para çekebilmek için Dernek Başkanı Muhasip veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir kişinin imzası yeterlidir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 24/A:Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

ÜYE AİDATI

Madde 25: Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, yıllık olarak ta 250 TL aidat alınır. Üye avukatlardan mezuniyetten itibaren kıdemi 5 yılın altında olanlardan yıllık aidatın yarısı alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

 

GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞI

Madde 26: Dernek Genel Kurulu katılanların üçte iki çoğunluğuyla, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın derneğin feshine karar verebilir. Bu konuda Dernekler kanunu hükümlerinin ön gördüğü usuller uygulanır. Fesih halinde, Derneğin mevcut mal varlığı aynı amaçlı bir derneğe ya da vakfa bağışlanır. Bu konu ile ilgili işlemler son Yönetim Kurulu üyeleri yürütürler. Dernek malvarlığının akıbetine ilişkin kararı, feshe karar veren Genel Kurul verir. Genel Kurulun karar vermediği durumlarda, Yönetim Kurulu Derneğin feshi halinde mal varlığının nereye verileceği karara bağlar.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27: İlk Genel Kurul için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğun bulunması durumunda ya da yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olmayan ve başkaca nisap aranmayan ikici Genel Kurulda, gündemde buna ilişkin madde olması ve katılanların 1/10 ‘nin yazılı teklifi üzerine tüzük değişikliği görüşülür. Karar alma yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.

 

BELİRTİLMEYEN KONULAR

Madde 28: Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksiklerinde ve tüzükte belirtmeyen konularda, Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuata göre hareket edilir.

Temel Felsefesi ve İlkeleri

Hukukçular Derneği, evrensel insan haklarını temel alan sivil bir örgüttür. Kuruluşundan bu güne Türkiye’de çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokratik hukuk düzeninin, hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin mücadelesini vermiştir.

Derneğin kuruluşu temelde 1950‘lere dayanmakla birlikte maalesef vermiş olduğu demokratik mücadele nedeni ile kapatılmış ve 1970 yılında tekrar açılmıştır. Dernek bugün resmi kuruluşu çerçevesinde 53 yaşındadır.

Her zaman farklılıkları zenginlik olarak görmüş ve herkes için hak ve özgürlük mücadelesi vermiştir. Demokratik hukuk düzenine yönelmiş her türlü darbe ve darbe girişimlerine, bürokratik ve oligarşik yapıya karşı etkili mücadele sergilemiştir. Bu bağlamda, 27 mayıs, 12 mart, 12 eylül, 28 şubat 27 nisan ve son olarak 15 Temmuz darbe ve muhtıralarına karşı en etkili şekilde tepki vermiş.

Hukukçular Derneği, Türkiye’de yaşanan çatışma ve krizlerin temelinde ülke ihtiyaçlarına cevap veremeyen darbe anayasasını görmektedir. Bu nedenle ülkemizde süren çoğulcu ve özgürlükçü demokratik anayasa arayışı çalışmalarını desteklemektedir. Ayrıca yeni anayasa çalışmalarında, Derneğin beklentileri arasında tüm kurumların demokratik denetime açılması hususu da bulunmaktadır.

Yargı erkinin sadece bağımsızlığını değil ayrıca tarafsızlığının da vazgeçilmez olduğunu savunmaktadır. Yargının siyasallaşmasının temelinde yüksek yargı mensuplarının dar bir seçim esasına göre seçilmesi olduğunu ifade etmektedir. Yargının siyasallaşmasının yargının demokratikleşmesi ile önleneceğini kabul ve beyan etmektedir.

Öte yandan Hukukçular Derneği, bürokratik anlayışı ciddi şekilde savunan ve asli vazifesinden uzaklaşan İstanbul Barosu’nu çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokratik anlayışa davet etmekte, baroya asli görevlerini hatırlatarak etkili bir baskı oluşturmaktadır.

Özetle Hukukçular Derneği, tarihsel misyonuna ve müktesebatına sahip çıkarak, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik hukuk düzenini, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlük mücadelesini etkili ve kararlı şekilde sürdürmektedir.

Faaliyetleri

Hukukçular Derneği özgürlüklerin ve insan haklarının teminatı olagelmiştir. Geçmişte ve bugün insan hakları ihlallerine karşı durmakta, hak ve özgürlüklerin güçlenmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye’de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde meşru hak arama mücadelesi yürütmektedir. Hakları ihlal edilen insanlar için üyeleri ile gönüllü müdafilik görevi ifa etmekte ve hukuki yardımda bulunmaktadır.

Hukukçular Derneği insan hakları ihlalleri, hukuka aykırılılar, demokratik hukuk düzenine karşı yürütülen darbe girişimleri hakkında basın açıklamaları yapmakta ve kamuoyu oluşturmaktadır. Dernek bu anlamda Türkiye’nin en etkili sivil toplum/baskı kuruluşu niteliğindedir.

Hukukçular Derneği; İnsan Hakları Hukuku, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve güncel hukuk problemlerine ilişkin seminer, çalıştay, sempozyum ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İşbu çalışmalar, öğretim üyeleri ve alanında uzman avukatlar tarafından sunulmaktadır.

Derneğimiz, mevcut yasalar ve yasa tasarı ve teklifleri ile idari düzenlemeler hakkında raporlar hazırlamakta, bu hususlarda yasama organına görüşlerini iletmekte ve halkı bu hususlarda aydınlatmaktadır. Anayasa değişiklikleri, TCK, CMK, Terörle Mücadele Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Avukatlık Kanunu hakkında raporlar ve değişiklik teklifleri hazırlamış bu tekliflerin pek çoğu kabul edilmiştir. Yapmış olduğu bu çalışmaları kitaplaştırmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
Hukukçular Derneği, “İdeal Hukuk” ismiyle hukuk dergisi çıkarmaktadır. Derneğin yayın organı olan İdeal Hukuk’ta makaleler, güncel hukuki gelişmeler, raporlar, röportajlar ve hukukçu şahsiyetlere ilişkin biyografiler yer almaktadır.
Dernek, amaçları doğrultusunda konferans ve paneller düzenlemektedir. Bu konferanslar “Hukuk Devleti”, “Uluslararası Hukuk ve Savaş”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Sivil Haklar”, “Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü”, “Jacques Verges” … gibi başlıklarla sunulmuştur.

Hukukçular Derneği 1996 yılında “Uluslararası Hukukçular Konferansı” düzenlemiştir. Temellerini 1996 yılında attığı bu konferans ve devam eden konferanslar neticesinde 2009 yılında içinde Almanya, İngiltere, Güney Afrika, Sudan, Pakistan, Mısır, Ürdün, Malezya, Endonezya, Tunus, Belçika ve Kuveyt’inde bulunduğu 22 ülkeden katılan hukukçularla birlikte Uluslararası Hukukçular Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.
Hukukçular Derneği, hukuk alanında başarı kazanan ve mücadele veren ve büyük hizmetleri geçen hukukçulara yılın hukukçusu ödülleri vermektedir. Hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünyanın hayalini hep birlikte gerçekleştirmek için katkılarınızı bekliyoruz.

Hukukçular Derneği